บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
  • Dark
   Light

  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  พระราชบัญญัติ

  ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

  พุทธศักราช 2481


  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)

  อาทิตย์ทิพอาภา

  พล. อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

  ตราไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481

  เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


  โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรตราประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงการรัษฎากรตามหลักความเป็นธรรมแก่สังคม

  จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481”

  มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป

  มาตรา 3 ให้ใช้ประมวลรัษฎากรตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 ว่าด้วยอากรแสตมป์นั้น ให้ใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป

  มาตรา 4 นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก

  (1) พระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พุทธศักราช 2468

  (2) พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. 119

  (3) พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พุทธศักราช 2464

  (4) พระราชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บภาษียา ร.ศ. 119

  (5) ประกาศพระราชทานยกเงินอากรสวนใหญ่ค้างเก่าและเดินสำรวจต้นผลไม้ใหม่ สำหรับเก็บเงินอากรสวนใหญ่ รัตนโกสินทรศก 130

  (6) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ พุทธศักราช 2475

  (7) พระราชบัญญัติภาษีการค้า พุทธศักราช 2475

  (8) พระราชบัญญัติภาษีการธนาคารและการประกันภัย พุทธศักราช 2476

  (9) บรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎ ประกาศและบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

  และนับตั้งแต่วันใช้บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอากรแสตมป์ พุทธศักราช 2475 กับบรรดาพิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายอื่น ซึ่งออกเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัตินั้น

  มาตรา 5 บรรดาพระราชบัญญัติ ประกาศ พิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายที่ให้ยกเลิกตามความในมาตรา 4 วรรคแรกนั้น ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บภาษีอากรจำนวนพุทธศักราชต่าง ๆ ก่อนใช้ประมวลรัษฎากร

  ส่วนพระราชบัญญัติ พิกัดอัตรา ข้อบังคับ กฎและบทกฎหมายที่ให้ยกเลิกตามความในมาตรา 4 วรรคสุดท้าย ก็ยังคงให้ใช้บังคับได้ในการเก็บอากรที่จะพึงเรียกเก็บได้ก่อนใช้บทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์

  มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พิบูลสงคราม

  นายกรัฐมนตรี