ข้อ 3 บทนิยามทั่วไป
  • Dark
   Light

  ข้อ 3 บทนิยามทั่วไป

  • Dark
   Light

  Article Summary

  1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  (ก) คำว่า "ประเทศกัมพูชา" หมายถึง อาณาเขตของราชอาณาจักรกัมพูชา และพื้นที่ในทะเล รวมถึงพื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิว ซึ่งประชิดกับขอบนอกของอาณาเขตทะเล ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาใช้สิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ

  (ข) คำว่า "ประเทศไทย" หมายถึง อาณาเขตของราชอาณาจักรไทย รวมถึงน่านน้ำภายใน อาณาเขตทะเล และพื้นที่ทะเลอื่นใด ซึ่งราชอาณาจักรไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

  (ค) คำว่า "รัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง" และ "รัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง" หมายถึง ประเทศกัมพูชาหรือ ประเทศไทยแล้วแต่บริบทจะกำหนด

  (ง) คำว่า "บุคคล" รวมถึงบุคคลธรรมดา บริษัท และคณะบุคคลอื่นใด รวมถึงหน่วยใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยภาษีภายใต้กฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับในรัฐผู้ทำสัญญาแต่ละรัฐ

  (จ ) คำว่า "บริษัท" หมาย ถึง นิติบุคคล หรือหน่วยใด ๆ ซึ่ง ถือว่าเป็นนิติบุคคล เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางภาษี

  (ฉ) คำว่า "วิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง" และ "วิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง" หมายความตามลำดับว่า วิสาหกิจที่ดำเนินการโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง และวิสาหกิจที่ดำเนินการโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง

  (ช) คำว่า "การจราจรระหว่างประเทศ" หมายถึง การขนส่งใดๆ ทางเรือเดินทะเลหรือเรือ ทางอากาศยาน หรือทางยานพาหนะทางถนนหรือทางราง ซึ่งดำเนินการโดยวิสาหกิจของรัฐ ผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ยกเว้นเมื่อเรือเดินทะเลหรือเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะ ทางถนนหรือทางราง ได้มีการดำเนินงานระหว่างสถานที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญา อีกรัฐหนึ่งเท่านั้น

  (ซ) คำว่า "เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ" หมายถึง

  (1) ในกรณีของประเทศกัมพูชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังหรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

  (2) ในกรณีของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

  (ฌ) คำว่า "คนชาติ" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หมายถึง

  (1) บุคคลธรรมดาใดๆ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญานั้น และ

  (2) นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือสมาคมและหน่วยอื่นใด ที่ได้รับสถานภาพเช่นนั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง

  2. ในการใช้บังคับบทบัญญัติของความตกลงในเวลาใดๆ โดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง คำใดๆ ที่มิได้นิยามไว้ในความตกลงนี้ ให้มีความหมายตามที่คำนั้นมีอยู่ในขณะนั้นตามกฎหมายของรัฐนั้น เพื่อความมุ่งประสงค์ของการเก็บภาษีที่ความตกลงนี้ใช้บังคับ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ความใดๆ ภายใต้กฎหมายภาษีที่ใช้บังคับอยู่ในรัฐนั้น จะมีผลบังคับเหนือคำจำกัดความภายใต้กฎหมายอื่นของรัฐนั้น