หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)
  • Dark
   Light

  หมวด 5 ภาษีป้าย (ยกเลิก)

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 94 ถึงมาตรา 102 และบัญชีอัตราภาษีป้าย (ยกเลิก)


  <<มาตรา 91/21 ให้นำบทบัญญัติหมวด 4 มาใช้บังคับ มาตรา 103 คำนิยาม>>