หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)
  • Dark
    Light

หมวด 7 อากรมหรสพ (ยกเลิก)

  • Dark
    Light

มาตรา 130 ถึง มาตรา 143 และบัญชีอัตราอากรมหรสพ (ยกเลิก)


<<บัญชีอากรแสตมป์ ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิก) >>