มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย
  • Dark
    Light

มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย

  • Dark
    Light

มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร”

มาตรา 2 คำนิยาม>>