มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย
  • Dark
   Light

  มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร”

  มาตรา 2 คำนิยาม>>