มาตรา 10 ห้ามเจ้าพนักงานเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 10 ห้ามเจ้าพนักงานเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 10 เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีอากร หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้นำออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

  <<มาตรา 9 ทวิ การตีราคาทรัพย์สิน มาตรา 10 ทวิ การเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรและผู้สอบบัญชี>>