มาตรา 10 ทวิ การเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรและผู้สอบบัญชี
  • Dark
   Light

  มาตรา 10 ทวิ การเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรและผู้สอบบัญชี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 10 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (1) ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น

  (2) ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่เสีย

  (3) ชื่อผู้สอบบัญชี และพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต

  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด


  <<มาตรา 10 ห้ามเจ้าพนักงานเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร มาตรา 11 กำหนดให้อำเภอหรือที่ยื่นเป็นสถานที่เสียภาษีอากร>>