มาตรา 104 ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • Dark
   Light

  มาตรา 104 ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 104 ตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดนี้ ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น


  <<มาตรา 103 คำนิยาม มาตรา 105 หน้าที่ออกใบรับ>>