มาตรา 106 การเรียกร้องให้ออกใบรับ
  • Dark
    Light

มาตรา 106 การเรียกร้องให้ออกใบรับ

  • Dark
    Light

มาตรา 106 ในการขายสินค้าให้ผู้ประกอบการตามหมวด 4 ที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ขายส่ง เมื่อมีการขายสินค้าให้ออกใบส่งของให้แก่ผู้ซื้อและให้ทำสำเนาเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ออกใบส่งของ

ใบส่งของและสำเนาตามความในวรรคก่อน อย่างน้อยต้องมีตัวเลขและอักษรไทยให้ปรากฏข้อความต่อไปนี้

(1) ชื่อ หรือยี่ห้อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย

(2) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้ซื้อ

(3) เลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) และของใบส่งของ

(4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบส่งของ

(5) ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาของสินค้าที่ขาย

ตัวเลขไทยนั้นจะใช้เลขอารบิคแทนก็ได้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความแสดงว่าได้ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว จะถือเอาใบกำกับภาษีนั้นเป็นใบส่งของที่ต้องออกตามมาตรานี้ก็ได้


<<มาตรา 105 จัตวา แบบของใบส่งของ มาตรา 107 ผู้มีหน้าที่เสียและขีดฆ่าอากรแสตมป์>>