มาตรา 107 ผู้มีหน้าที่เสียและขีดฆ่าอากรแสตมป์
  • Dark
   Light

  มาตรา 107 ผู้มีหน้าที่เสียและขีดฆ่าอากรแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 107 เว้นแต่ที่บัญญัติในมาตรา 111 ถ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นผู้มีหน้าที่เสียอากรและผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าให้เป็นไปตามบัญชีท้ายหมวดนี้

  ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าเขียนหนังสือไม่เป็น จะให้ผู้อื่นเขียนวันเดือนปีแทนก็ได้

  ถ้าผู้มีหน้าที่ขีดฆ่าไม่ยอมขีดฆ่า หรือไม่มีตัวอยู่ที่จะทำการขีดฆ่าได้ ให้ผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์ขีดฆ่าแทนได้


  <<มาตรา 106 การเรียกร้องให้ออกใบรับ มาตรา 108 การทำตราสารหลายลักษณะ>>