มาตรา 11 กำหนดให้อำเภอหรือที่ยื่นเป็นสถานที่เสียภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 11 กำหนดให้อำเภอหรือที่ยื่นเป็นสถานที่เสียภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 11 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติหรืออธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น ให้นำเงินภาษีอากรไปเสีย ณ ที่ว่าการอำเภอ และการเสียภาษีอากรนั้นให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งนายอำเภอได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

  <<มาตรา 10 ทวิ การเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรและผู้สอบบัญชี มาตรา 11 ทวิ การขอใบแทนใบเสร็จและค่าธรรมเนียม>>