มาตรา 11 ทวิ การขอใบแทนใบเสร็จและค่าธรรมเนียม
  • Dark
    Light

มาตรา 11 ทวิ การขอใบแทนใบเสร็จและค่าธรรมเนียม

  • Dark
    Light

มาตรา 11 ทวิ ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบแทนใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอโดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 สตางค์

<<มาตรา 11 กำหนดให้อำเภอหรือที่ยื่นเป็นสถานที่เสียภาษีอากร มาตรา 12 ภาษีอากรค้าง และการยึด อายัดและขายทอดตลาด>>