มาตรา 112 การใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าอากรกรณีตั๋วเงิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 112 การใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าอากรกรณีตั๋วเงิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 112 ถ้าตั๋วเงินที่ยื่นให้ชำระเงินมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ผู้รับตั๋วจะเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนอากรและขีดฆ่า และใช้สิทธิไล่เบี้ยจากผู้มีหน้าที่เสียอากร หรือหักค่าอากรจากเงินที่จะชำระก็ได้


  <<มาตรา 111 การเสียอากรสำหรับตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ มาตรา 113 การยื่นตราสารเพื่อขอเสียอากร>>