มาตรา 115 การเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรจากผู้ทรงตราสาร
  • Dark
   Light

  มาตรา 115 การเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรจากผู้ทรงตราสาร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 115 เงินอากรและเงินเพิ่มอากรที่กล่าวในมาตรา 113 และมาตรา 114 นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียอากรก่อน ถ้าไม่ได้เงินจากผู้มีหน้าที่เสียอากร จึงให้จัดการเรียกเก็บจากผู้ทรงตราสารหรือผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตราสารนั้น

  ผู้ถูกเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรตามความในวรรคก่อนจะอุทธรณ์คำสั่งก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม


  <<มาตรา 114 การเสียอากรและเงินเพิ่มกรณีมีการตรวจสอบ มาตรา 116 การเสียอากรและเงินเพิ่มเป็นตัวเงิน>>