มาตรา 116 การเสียอากรและเงินเพิ่มเป็นตัวเงิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 116 การเสียอากรและเงินเพิ่มเป็นตัวเงิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 116 วิธีเสียเงินอากรและเงินเพิ่มอากรดังบัญญัติไว้ในมาตรา 113 หรือมาตรา 114 ให้เสียโดยวิธีชำระเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับชำระเงินแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับเงินและสลักหลังตราสาร หรือทำหลักฐานขึ้นในกรณีไม่มีตราสาร ทั้งนี้ เพื่อแสดงการรับเงินอากรและเงินเพิ่มอากรถ้ามี ตลอดทั้งชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้เสียเงินแล้วลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และวันเดือนปีไว้เป็นสำคัญ


  <<มาตรา 115 การเรียกเก็บเงินอากรและเงินเพิ่มอากรจากผู้ทรงตราสาร มาตรา 117 ตราสารที่เสียอากรเป็นตัวเงินถือเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ >>