มาตรา 117 ตราสารที่เสียอากรเป็นตัวเงินถือเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์
  • Dark
   Light

  มาตรา 117 ตราสารที่เสียอากรเป็นตัวเงินถือเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 117 ตราสารหรือหลักฐานตามความในมาตรา 116 ที่มีผู้เสียอากร หรือเสียอากรและเงินเพิ่มอากรถ้ามี ตามความในมาตรา 113 หรือมาตรา 114 แล้ว ให้ถือว่าเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ส่วนเงินเพิ่มอากรที่เรียกเก็บให้ถือเป็นเงินอากร


  <<มาตรา 116 การเสียอากรและเงินเพิ่มเป็นตัวเงิน มาตรา 118 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้>>