มาตรา 118 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 118 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 118 ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114


  <<มาตรา 117 ตราสารที่เสียอากรเป็นตัวเงินถือเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ มาตรา 119 ห้ามเจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ในตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์>>