มาตรา 119 ห้ามเจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ในตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์
  • Dark
   Light

  มาตรา 119 ห้ามเจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ในตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 119 ตราสารซึ่งเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลต้องลงนามหรือรับรู้ก็ดี ตราสารซึ่งต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งต้องให้เจ้าพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี ห้ามมิให้เจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114


  <<มาตรา 118 ตราสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ มาตรา 120 สิทธิไล่เบี้ยค่าอากร>>