มาตรา 120 สิทธิไล่เบี้ยค่าอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 120 สิทธิไล่เบี้ยค่าอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 120 ผู้ใดได้เสียอากรหรือค่าเพิ่มอากรโดยมิใช่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ผู้นั้นมีสิทธิไล่เบี้ยเอาค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรซึ่งตนได้เสียไปจากบุคคลผู้มีหน้าที่เสียได้


  <<มาตรา 119 ห้ามเจ้าพนักงานลงนามรับรู้ ในตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์ มาตรา 121 ผู้ที่ไม่ต้องเสียอากร>>