มาตรา 124 ไม่เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์
  • Dark
   Light

  มาตรา 124 ไม่เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 124 ผู้ใดมีหน้าที่เสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท


  <<มาตรา 123 ตรี การกำหนดจำนวนเงินในใบรับ มาตรา 125 แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร>>