มาตรา 125 แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 125 แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 125 ผู้ใดออกใบรับไม่ถึง 10 บาท สำหรับมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป หรือแบ่งแยกมูลค่าที่ได้ชำระนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทำ หรือทำตราสารให้ผิดความจริง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท


  <<มาตรา 124 ไม่เสียอากรหรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์ มาตรา 126 ลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ>>