มาตรา 126 ลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ
  • Dark
   Light

  มาตรา 126 ลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 126 ผู้ใดจงใจลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


  <<มาตรา 125 แยกมูลค่าใบรับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากร มาตรา 127 ไม่เก็บบันทึกหรือไม่ออกใบรับเมื่อถูกเรียกร้อง>>