มาตรา 127 ทวิ ไม่ออกใบรับหรือออกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับจริง
  • Dark
   Light

  มาตรา 127 ทวิ ไม่ออกใบรับหรือออกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับจริง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 127 ทวิ ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับ หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่รับเงินหรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ


  <<มาตรา 127 ไม่เก็บบันทึกหรือไม่ออกใบรับเมื่อถูกเรียกร้อง มาตรา 128 ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานไม่ยอมให้ยึดตราสาร>>