มาตรา 13 ทวิ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 ทวิ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 ทวิ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ


  <<มาตรา 13 โทษเกี่ยวกับเปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร มาตรา 13 ตรี การอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการ>>