มาตรา 13 อัฏฐ กรณีที่กรรมการเข้าประชุมหรือลงมติไม่ได้
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 อัฏฐ กรณีที่กรรมการเข้าประชุมหรือลงมติไม่ได้

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 อัฏฐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ต้องวินิจฉัยตามมาตรา 13 สัตต (3) จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได้

  <<มาตรา 13 สัตต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน>>