มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุมของคณะกรรมการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุมของคณะกรรมการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 เบญจ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

  มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด


  <<มาตรา 13 จัตวา การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ มาตรา 13 ฉ กรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา>>