มาตรา 13 จัตวา การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 จัตวา การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 จัตวา นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 13 ตรี กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) รัฐมนตรีให้ออก

  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

  (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน

  กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน


  <<มาตรา 13 ตรี การอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการ มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุมของคณะกรรมการ>>