มาตรา 13 ฉ กรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  • Dark
    Light

มาตรา 13 ฉ กรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

  • Dark
    Light

มาตรา 13 ฉ ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

<<มาตรา 13 เบญจ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มาตรา 13 สัตต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร>>