มาตรา 13 ตรี การอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 13 ตรี การอยู่ในตำแหน่งตามวาระของกรรมการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 13 ตรี ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 13 ทวิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้

  <<มาตรา 13 ทวิ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร มาตรา 13 จัตวา การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการ>>