มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 14 ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไว้ในหมวดนั้น ๆ ว่าเป็นภาษีอากรประเมิน

  <<มาตรา 13 อัฎฐ กรณีที่กรรมการเข้าประชุมหรือลงมติไม่ได้ มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท>>