มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน
  • Dark
    Light

มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน

  • Dark
    Light

มาตรา 14 ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไว้ในหมวดนั้น ๆ ว่าเป็นภาษีอากรประเมิน

<<มาตรา 13 อัฎฐ กรณีที่กรรมการเข้าประชุมหรือลงมติไม่ได้ มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท>>