มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท
  • Dark
   Light

  มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 15 เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท

  <<มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน>>