มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท
  • Dark
    Light

มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท

  • Dark
    Light

มาตรา 15 เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท

<<มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน>>