มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 16 “เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  <<มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท มาตรา 17 การยื่นรายการ รายงาน งบดุล การสั่งให้มีบัญชีพิเศษ>>