มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน
  • Dark
    Light

มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน

  • Dark
    Light

มาตรา 16 “เจ้าพนักงานประเมิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

<<มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท มาตรา 17 การยื่นรายการ รายงาน งบดุล การสั่งให้มีบัญชีพิเศษ>>