มาตรา 18 ทวิ กรณีจำเป็นต้องประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 18 ทวิ กรณีจำเป็นต้องประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 18 ทวิ ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้

  ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บตามความในวรรคก่อนให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษี

  ในการใช้อำนาจตามความในมาตรานี้เจ้าพนักงานประเมินจะสั่งให้ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดด้วยก็ได้


  <<มาตรา 18 การประเมินภาษีอากรจากรายการที่ยื่น มาตรา 18 ตรี กำหนดเวลาชำระภาษีกรณีการประเมิน>>