มาตรา 18 ตรี กำหนดเวลาชำระภาษีกรณีการประเมิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 18 ตรี กำหนดเวลาชำระภาษีกรณีการประเมิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 18 ตรี ภายใต้บังคับมาตรา 18 ทวิ ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้เสียภาษี บุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีนั้นพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน

  <<มาตรา 18 ทวิ กรณีจำเป็นต้องประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ มาตรา 19 การออกหมายเรียกกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์>>