มาตรา 22 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณียื่นรายการไม่ถูกต้อง
  • Dark
   Light

  มาตรา 22 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณียื่นรายการไม่ถูกต้อง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 22 ในการประเมินตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระอีก

  <<มาตรา 21 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ>>