มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 23 ผู้ใดไม่ยื่นรายการให้อำเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจออกหมายเรียกตัวผู้นั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ที่ไม่ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีหรือพยานหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย

  <<มาตรา 22 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณียื่นรายการไม่ถูกต้อง มาตรา 24 การประเมินภาษี กรณีไม่ยื่นรายการ>>