มาตรา 24 การประเมินภาษี กรณีไม่ยื่นรายการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 24 การประเมินภาษี กรณีไม่ยื่นรายการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 24 เมื่อได้จัดการตามมาตรา 23 และทราบข้อความแล้ว อำเภอหรือเจ้าพนักงานประเมิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้

  <<มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ มาตรา 25 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม>>