มาตรา 26 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณีไม่ยื่นรายการ
  • Dark
   Light

  มาตรา 26 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณีไม่ยื่นรายการ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 26 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในลักษณะนี้ ในการประเมินตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ต้องเสียภาษีต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

  <<มาตรา 25 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม มาตรา 27 เงินเพิ่มและการคำนวณเงินเพิ่ม>>