มาตรา 27 ทวิ การงดหรือลดเบี้ยปรับ
  • Dark
   Light

  มาตรา 27 ทวิ การงดหรือลดเบี้ยปรับ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 27 ทวิ เบี้ยปรับตามมาตรา 22 และมาตรา 26 และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 ให้ถือเป็นเงินภาษี เบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งอาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  <<มาตรา 27 เงินเพิ่มและการคำนวณเงินเพิ่ม มาตรา 27 ตรี กำหนดเวลาการขอคืนภาษีอากร>>