มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 เอกาทศ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร และผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ โดยอนุมัติรัฐมนตรี การกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง


  <<มาตรา 3 ทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงาน ที่ให้แปลบัญชี เอกสาร มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว >>