มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว
  • Dark
    Light

มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว

  • Dark
    Light

มาตรา 3 ทวาทศ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 3 เอกาทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

<<มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว มาตรา 3 เตรส การกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีจำเป็น>>