มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 ทวาทศ โทษกรณีไม่ปฏิบัติในการมีและใช้เลขประจำตัว

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 ทวาทศ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 3 เอกาทศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

  <<มาตรา 3 เอกาทศ การกำหนดให้มีและใช้เลขประจำตัว มาตรา 3 เตรส การกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีจำเป็น>>