มาตรา 3 อัฏฐารส การปรับทางปกครองสำหรับการไม่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 อัฏฐารส การปรับทางปกครองสำหรับการไม่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 อัฏฐารส ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 3 สัตตรส ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

  ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจพิจารณามีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


  <<มาตรา 3 สัตตรส การรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง>>