มาตรา 3 จัตวา กำหนดสถานที่อื่นเป็นที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 จัตวา กำหนดสถานที่อื่นเป็นที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 จัตวา ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคลไปเสียภาษีอากร ณ ที่ว่าการอำเภอ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ไปเสีย ณ สำนักงานแห่งอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้การเสียภาษีอากรนั้น ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งหัวหน้าสำนักงานแห่งนั้นได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

  <<มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง มาตรา 3 เบญจ การตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร>>