มาตรา 3 จตุทศ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีนำส่งก่อน
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 จตุทศ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีนำส่งก่อน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 จตุทศ ในกรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งก่อนไม่ว่าการจ่ายเงินนั้นจะเกิดขึ้นจากคำสั่งหรือคำบังคับของศาลหรือตามกฎหมายหรือเหตุอื่นใดก็ตาม

  <<มาตรา 3 เตรส การกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีจำเป็น มาตรา 3 ปัณรส การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม >>