มาตรา 3 ปัณรส การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 ปัณรส การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 ปัณรส เพื่อประโยชน์ในการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 การนำส่งภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/5 และมาตรา 83/6 ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีอาจเลือกวิธีนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงแทนวิธีนำส่งตามที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องก็ได้ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกำหนดระยะเวลานำส่งเงินภาษีเกินกว่าที่บัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีไม่ได้

  <<มาตรา 3 จตุทศ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีนำส่งก่อน มาตรา 3 โสฬส การยื่นรายการและการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ >>