มาตรา 3 โสฬส การยื่นรายการและการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 โสฬส การยื่นรายการและการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 โสฬส บรรดาหมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร แบบ ใบกำกับภาษี รายงาน เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใด ที่ต้องมี จัดทำ หรือใช้ ตามที่บัญญัติในประมวลรัษฎากรและบรรดาเอกสารหลักฐานหรือหนังสือที่กรมสรรพากรต้องใช้ในการติดต่อกับผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใด หรือที่ผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใดต้องใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพากร อาจกระทำด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำ การส่ง การรับตลอดจนการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  (หมายเหตุ: แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564)PDF

  <<มาตรา 3 ปัณรส การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 3 สัตตรส การรายงานข้อมูลบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ >>