มาตรา 3 ฉ การสั่งให้แปลบัญชีและเอกสาร
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 ฉ การสั่งให้แปลบัญชีและเอกสาร

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 ฉ บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสีย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศเจ้าพนักงานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จภายในเวลาที่สมควรก็ได้

  <<มาตรา 3 เบญจ การตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร มาตรา 3 สัตต การตรวจสอบและรับรองบัญชี>>