มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง
  • Dark
   Light

  มาตรา 3 ตรี การลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 3 ตรี บุคคลใดจะต้องเสียเงินเพิ่มภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรนี้ และบุคคลนั้นยินยอมและชำระเงินเพิ่มภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มบุคคลนั้นมิให้ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มภาษีอากร

  <<มาตรา 3 ทวิ การเปรียบเทียบปรับความผิดอาญา มาตรา 3 จัตวา กำหนดสำนักงานให้เสียภาษีอากร>>