มาตรา 38 ภาษีอากรประเมิน
  • Dark
    Light

มาตรา 38 ภาษีอากรประเมิน

  • Dark
    Light

มาตรา 38 ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้

<<มาตรา 37 โทษกรณีหลีกเลี่ยงภาษีโดยแจ้งความเท็จ ฉ้อโกง หรือ อุบาย มาตรา 39 นิยาม>>