มาตรา 38 ภาษีอากรประเมิน
  • Dark
   Light

  มาตรา 38 ภาษีอากรประเมิน

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 38 ภาษีเงินได้นี้อยู่ในประเภทภาษีอากรประเมิน และให้เจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับภาษีในหมวดนี้

  <<มาตรา 37 โทษกรณีหลีกเลี่ยงภาษีโดยแจ้งความเท็จ ฉ้อโกง หรือ อุบาย มาตรา 39 นิยาม>>