มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง
  • Dark
   Light

  มาตรา 4 การแต่งตั้งเจ้าพนักงานและออกกฎกระทรวง

  • Dark
   Light

  Article Summary

  มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอื่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง

  (1) ให้ใช้หรือให้ยกเลิกแสตมป์โดยกำหนดให้นำมาแลกเปลี่ยนกับแสตมป์ที่ใช้ได้ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

  (2) กำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรนี้

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


  <<าตรา 3 อัฏฐารส การปรับทางปกครองสำหรับการไม่รายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะ มาตรา 4 ทวิ คนต่างด้าวที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย ต้องเสียภาษีอากร>>